Kobe at night, Kobe, Japan, 1999

Japan, Kobe, 1999

Advertisements